English Language Czech Language

Vizuální kontrola

Tato metoda je zaměřená na zjišťování a hodnocení stavu povrchů výrobků či součástí pouhým okem, případně pomocí speciálních přístrojů či zařízení. Vady zkoumanou touto metodou jsou trhliny, zápaly, povrchové póry, dále tvarové odchylky. Metoda je srovnatelná s ostatními metodami NDT a měla by být provedena před každou další NTD metodou.


Penetrační zkoušení

Toto zkoušení je jednou z nejrozšířenějších metod. Je vhodná pro zjišťování povrchových vad, čímž míníme trhliny, praskliny, póry, vměstky, přeložky, zavaleniny atp. Její hlavní aplikace jsou v automobilovém, leteckém, petrochemickém a energetickém průmyslu. Značný rozsah měření se nachází v oblasti zkoušení svarových spojů. Tato metoda je jednoduchá, nenáročná a v základních aplikacích málo finančně nákladná metoda, můžeme ji aplikovat u materiálů jako je ocel, slitiny Al, Ni, Cu, Ti, sklo, keramika nebo plasty. Princip metody spočívá ve využití vzlínavosti a smáčivosti vhodných kapalin (penetrantů) a jejich barevnosti nebo fluorescence. Pokrývá se jimi zkoušený povrch. Kapaliny vnikají do vad. Po odstranění přebytku penetrantu vzlíná zbytek na povrch, kde vytváří za pomoci vývojky barevnou nebo fluorescenční indikaci vady.


Magnetické práškové zkoušení

Tato metoda je hodně používaná v automobilovém a leteckém průmyslu, dále v energetice a dopravě, zjišťuje povrchové a podpovrchové vady typu trhlin, prasklin, pórů, vměstků, feromagnetických materiálů. Vzhledem ke své nenáročnosti je důležitá i při servisu již provozovaných zařízení. Pro jiné materiály než feromagnetické nelze tuto metodu použít.


Ultrazvukové zkoušení

Patří mezi základní metody NDT. Umožňuje zjistit přítomnost vnitřních vad materiálu. Využívá se především pro zkoušení tvářených polotovarů, jako jsou plechy, výkovky, tyče, dále pro svary a odlitky, tuto metodu lze použít i pro nekovové materiály. Výhodou dále je, že kromě vnitřních vad typu trhlin, zdvojenin a dutin je možné získat informace o poloze a velikosti vady. Výsledky zkoušky jsou ihned viditelné.


Zkoušky prozařováním

Tato metoda umožňuje získat trvalý obraz vnitřních vad materiálu, ať už objemové či plošné. Používá se při kontrole svarů, odlitků, pórů, dutin, vměstků, studených spojů, neprovařených kořenů svarů, v elektrotechnickém průmyslu, stavebním průmyslu, vhodné při kontrole zařízení s vysokou mírou nebezpečnosti (například tlakových nádob), v leteckém a petrochemickém průmyslu.